TIN BUỒN: FRERE ROGER TRẦN ĐÌNH VĨNH, HIỆU TRƯỞNG LASAN BÁ NINH

Được tin Frere Roger Trần Đình Vĩnh, vị hiệu trưởng trường tiên khởi Trường Lasan Bá Ninh đã qua đời ngày 23 tháng 5, 2013 tại Paris.
Xin anh chị em hợp ý cầu nguyện cho linh hồn Roger được lên chốn Thiên Đàng.